Archive

Friday, April 23, 2010

وزیر كشور رژیم، مامور برای تکرار یک دروغ.

روز سە شنبە تاریخ ٣١ فروردین ماە سال ٨٩، برابر با ٢٠ اوریل ٢٠١٠، مصطفی محمد نجار، وزير کشور جمهوری اسلامی در فرودگاە شهر سنندج، مرکز استان کردستان، در یک کنفرانس مطبوعاتی از دستگيری يک گروه "تروريستی" بە گفتە ایشان در استان نامبردە و غرب کشور خبر داد.
گویا این گروە برای انجام عملیات خرابکارانه در استان کردستان و تهران وارد منطقه شده بودند.
ولی این مقام جمهوری اسلامی اشارەای نکرد کە این گروە از طریق مرز کدام کشور وارد خاک ایران شدەاند.
قابل توجە است کە وزیر کشور جمهوری اسلامی از متلاشی شدن گروهای "وهابی و سلفی" اسلامگرا توسط سربازان گمنام امام زمان سخن گفت، این در حالی است کە ادعاهایی مبنی بر اینکە رژیم ایران بە تقویت، کمک و پشتیبانی چنین گروهایی متهم است وجود دارد، این گروەها در کشورهایی چون عراق، افغانستان لبنان و فلسطین و غیرە... دست بە ترور و خرابکاری می زنند، بارها بە صورت علنی از جمهوری اسلامی خواستە شدە کە دست از چنین اقداماتی غیر مسئولانە بردارد.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی امکانات مادی و لوجستیکی در اختیار گروە تروریستی "جندالسلام"، می گذارد کە یک گروە تندرو "سنی" است و بر علیە منافع مردم کرد و امریکا در منطقە تلاش می کند، و پایگاهای این گروە بعد از سرنگونی حکومت بعث در سال ٢٠٠٣، از سوی کردها و امریکای ها در اطراف شهر حلبچە واقع در کردستان عراق مورد حملە قرار گرفت و افراد وابسطە بە این گروه فراری و عمدتا در خاک ایران و بویژە در شهرهای مرزی کردستان ایران مستقر و پناە گرفتەاند.
حال وزیر کشور توضیح نمی دهد کە چگونە نیروهای ستیزە جو در بیرون خاک ایران وابسطە بە جمهوری سلامی و برای تحقق خواستە های رژیم تهران تلاش می کنند، ولی در داخل خاک ایران بر علیە منافع این حکومت برخاستە اند، راستی چگونە است کە همین گروە ها در بیرون مرزهای ایران نیروهای رهایی بخش محسوب می شوند، ولی در داخل خاک ایران تروریست و خرابکار بە حساب می ایند؟
اشکار است کە رژیم در شرایط کنونی بر ان است کە وانمود کند کشورهایی چون عربستان سعودی و غیرە... چنین نیروهایی را بر ضد جمهوری اسلامی کمک و پشتیبانی می کنند. مسئلە ای کە کم و بیش در راستای جنگ قدرت در عراق صورت می گیرد و تا حدودی نیز مصرف داخلی دارد...
شایان ذکر است از نیمە دوم ماە سپتامبر پارسال بە این سو، ترورهای متعددی در سنندج صورت گرفت کە بر اثر ان تنی چند از قضات و مسئولین و روحانیون محلی پی در پی کشتە و یا مجروح شدند، با توجە بە سخنان مقامات امنیتی رژیم کە مدام از اقتدار نیروهای نظامی و امنیتی خود در این استان حرف می زنند، تردیدهای زیادی برای مردم وجود دارد کە این ترورها بە دست نهاد و ارگانهای خود رژیم صورت پذیرفتە و می پذیرد، و هدف از ان محدود کردن هر چە بیشتر فعالیت های مدنی و اجتماعی مناطق کردنشین در شرایط کنونی است، و همچنین اهتمام بیشتر بە سرکوب کردن سریع و خشن تر نارضایتی های دیگر مناطق کشور بە بهانە وجود ناامنی در بخشی حساس از کشور است.
در این رابطە باید اشارە نمود کە چندی پیش افشا شد گروهی در شهر مریوان واقع در استان کردستان و اطراف ان تحت نام گروە "هیوا تاب" سالیان متمادی از سوی ادارە اطلاعات رژیم در راستای ربودن افراد، قتل، غارت و انفجار فعال بودەاند کە پس از اشکار شدن هویت این گروە، بلافاصلە نهادهای امنیتی رژیم شروع بە حذف خشونت بار این گروە نمودند تا وانمود کنند کە گروە "هیوا تاب" وابستە بە این نهادها نبودە است.
از سوی دیگر از اذر ماە پار سال بە این سو رژیم با پخش برنامەهایی چون "دیارو نادیار" کە بە معنی "اشکار و پنهان" و روز شمار ترور در کردستان و تقویم ترور در رسانەهای خود، سعی بر ان داشتە است کە جنبش مردم کرد در ایران را بە عملکردهای تروریستی متهم کند، این در حالی است کە جنبش دمکراتیک کورد در ایران خود را قربانی ترور دولتی جمهوری اسلامی می شمارد، و نیز ترور را عملکردی قبیح و ضد موازین بین المللی و ارمانهای دمکراتیک خود ارزیابی می کند، و اعلام می دارند کە هموارە از بکار بردن چنین راه کارهایی دوری جوستە اند.

No comments: