Archive

Tuesday, May 24, 2011

تیشک تی وی، پرتوی در تضاد با تاریکی!

رحیم رشیدی
در چنین روزی در تاریخ بیست و چهارم ماه می دوهزارو شش میلادی برابر با سوم خردادماه هزارو سیصدو هشتادوپنج خورشیدی تیشک تی وی پخش برنامه های خود را آغاز کرد. توده های حق طلب کردستان و به ویژه مبارزین راه ازادی و سربلندی کردستان آغازبه کار صدا وسیمای ملی خود را جشن گرفته وآنرا رویدادی مهم و امیدبخش دانستند. تیشک تی وی از پنجره عشق و صداقت پا به میدان نهاد و ابرهای تیروتار گسترده بر آسمان اطلاع رسانی کردستان و ایران را کنار زد، با اینکه فاصله ها زیاد بود دلها را به هم پیوند داد و غرق در شادی و شعف کرد. اشک شوق درچشمان دوستداران رهایی کردستان حلقه زد و شیفتگان راه ازادی همدیگر را در اغوش کشیدند. عده ای جام های شادی را به هم زدند و شماری دستها سپاسگزاری را به سوی یزدان پاک بالا بردند، کسانی نیر خاطره روزهای سخت دفاع از کردستان را در ذهن خود مرورکردند...

No comments: