Archive

Saturday, September 17, 2011

شرکت در برنامه‌ " تفسیر خبر" صدای آمریکا:

برسی رویدادهای اخیر تبریز و نقض حقوق بشر در کردستان با شرکت رحیم رشیدی, اکبر عطری و امیرحسین موحدی در برنامه "تفسیر خبر" بخش فارسی صدای آمریکا.


شما می‌توانید با کلیک کردن بر روی این لینک‌، برنامه‌ را مشاهده‌ فرمائید.


No comments: