Archive

Wednesday, June 17, 2009

دستورالعملهای حفاظتی در جنبشهای صلح آمیز و خود جوش

دستورالعملهای حفاظتی در جنبشهای صلح آمیز و خود جوشالف. نیروی جنبش تک تک شما هستید، پس باید از خودتان محافظت کنید. سینه در مقابل گاوله سپر نکنید. کشته شدن شما نه تنها انرژی یک فرد را به هدر می دهد بلکه با ایجاد نیروی منفی روانی انرژی بقیه را هم می گیرد.برای محافظت از خود موراد زیر را رعایت کنید:شعار ندهید و ساکت و آرام باشید. به این طریق مانع از ایجاد و خورش احساسات می شوید.به مراکز نظامی نزدیک نشوید.اگر مأموران شما را از ورود به حوزه‌ای منع کردند، مسیر خود را تغییر دهید.اگر محاصره شدید سرجای خود آرام بنشینید و اعتراض نکنید.در صورتی که صدای گلوله یا انفجاری را شنیدید فرار نکنید، بلکه سرجای خود دراز بکشید. به این طریق میزان تلفات تا 80 درصد کاهش می یابد. فراموش نکنید که کشته شدن شما نه تنها یکی از اعضای جنبش را از بین می برد، بلکه با انگیختن ترس و انرژی منفی جمع را سست می کند.ب. اطلاع رسانیبرای اطلاع رستانی در شرایطی که تمام کانالهای ارتباطی قطع و یا سست هستند تنها به دوستان صمصمی خود اعتماد کنید. یا از طریق خبر به تمام جامعه پخش خواهد شد. هر کسی دوستانی صمیمی دارد که دیگر دوستان صمیمی او را نمی شناسند. یعنی رابطه دوستی به صورت زنجیره وار است. پس بدون اینکه نگران سرعت پخش خبر باشید تنها و تنها به دوستان بسیار صمیمی خود اعتماد کنید.ج. نکته مهم این است که به هیچ وجه درگیر خشونتها نشوید. اگر چماقدارن به شما حمله کردند، متفرق نشوید. بلکه همگی سرجای خود بنشینید و کسی را که به دست آنها افتاد مورد محافظت قرار دهید.د. آگاه باشید که چماقدارن حکومت هم انسان بوده و خسته می شوند. اگر جنبش در همه شهرها ادامه داشته باشد آنها نخواهند توانست جنبش را سرکوب کند. بهتر می بود اگر جنبشها به تناوب در شهرهای مختلف در حالت اوج قرار می داشت. یک روز در تهران اوج بگیرد. روز بعد در اصفهان... به این طریق مردم استراحت کرده و نیروهای امنیتی خسته می شوند.ه. اما جنبش باید همواره ادامه داشته باشد. نکته مهم تعطیلی مراکز عمده اقتصادی مانند شرکت نفت و غیره است. باید سعی کنید از دوستانتان در این مراکز بخواهید که این کار را بکنند.د. شایعه سازی شمشیری دو لبه است. می تواند باعث تضعیف روحیه شما و یا رقیبانتان شود. با شایعه‌ها آگاهانه برخورد کنید. هر خبری را سنجیده و مورد بحث قرار دهید و صحت و سقم آن را برآورد کنید.ر. با دوستانتان در خارج از کشور تماس داشته باشید. حد اقل در هر جمع صمیمانه یکی باید این وظیفه را بر عهده بگیرد.

No comments: