Archive

Sunday, June 21, 2009

مواضع سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از سوی سخنگوی آن اعلام میگردد.


مواضع سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از سوی سخنگوی آن اعلام میگردد.
اخیرا بیانیه های در حمایت و دعوت از شهروندان کرد ایرانی مبنی بر اعتصاب عمومی منتشر شده است که نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نیز به عنوان یکی از جریان های حمایتی این اعتصاب در برخی از این بیانیه ها درج شده است.
به اطلاع مردم شریف کرد میرساند که مواضع و اعلام برنامه های سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان فقط از طریق سخنگوی این سازمان جناب آقای اجلال قوامی و مرکزاطلاع رسانی انسانیت وابسته به سازمان اعلام میشود و هرگونه اظهار نظری غیر از مراجع فوق فاقد و جاهت قانونی بوده و سازمان مسولیت آن را نمی پذیرد.
در عین حال این سازمان اعتراضات مدنی و آرام را حق مردم میداند.
یکشنبه 31 خرداد1388
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

No comments: