Archive

Saturday, August 22, 2009

نه! ...

نه!...
نامهام بايد كوتاه باشد،
ساده باشد،
بی حرفی از ابهام و آينه!
از نو برایت مینويسم
حال همه ما خوب است،
اما تو بـــــــــــاور مكن!

No comments: