Archive

Monday, February 1, 2010

به چه کسی رای می دهید ؟

اين امکان را ميدهند که يک رييس برای دنيا انتخاب کنيد که بتواند دنيا را به بهترين وجه رهبری کرده، صلح، ترقی و خوشبختی برای بشريت به ارمغان بياورد.
بين اين سه داوطلب کدام را انتخاب ميکنيد:
شخص اول: او با سیاستمداران رشوه خوار و بدنام کار می کند. از فالگیر، غیب گو و منجم مشورت می گیرد. در کنار زنش دو معشوقه دارد. شدیدا سیگاری بوده و روزی هم ده لیوان مشروب (مارتینی) می خورد.
شخص دوم: از دو محل کار اخراج شده، تا ساعت 12 ظهر می خوابد، در مدرسه چند بار رفوزه شده است، در زمان جوانی تریاک می کشیده و تحصیلات آنچنانی هم ندارد. ایشان روزی یک بطری ویسکی می خورد، بی تحرک و چاق است.
شخص سوم: دولت کشورش به ایشان مدال شجاعت داده است... گیاه خوار بوده و در سلامت کامل به سر می برد به سیگار و مشروب اکیدا دست نمی زند و در گذشته هیچ گونه رسوایی به بار نیاورده است.
به چه کسی رای می دهید؟. کاندید اول: فرانکلین روزولت. کاندید دوم: وینستون چرچیل. کاندید سوم: آدولف هیتلر.

(پيش داوری خوراک روزمره ما انسانها از بزرگترين اشتباهات بشر است)


No comments: