Archive

Monday, November 12, 2012

خواستار عذرخواهی هستيم!

به ‌تلويزيون "انديشه‌"
روز يکشنبه‌، مورخ 30 سپتامبر 2012، شاهد پخش برنامه‌ی "نسيم شمال" از تلويزيون "انديشه" ‌بوديم. در آن، "مهمان" برنامه‌ طبق روال هميشگی خود و به‌ سبک و ادبيات 'جمهوری' اسلامی ایران، هر آنچه‌ به‌ اقتباس از رژيم کردستيز و آزادی‌کش و ضد ايرانی ولايت فقيه ‌خامنه‌ای در چانته ‌داشت، نثار مبارزان کردستان نمود. اين حرکت تلويزيون "انديشه‌" را بشدت تقبيح می‌کنم و مصراً خواستار عذرخواهی آن ارگان از مردم کردستان هستم.
جالب توجه ‌است که‌ "مهمان" کنترل کامل برنامه‌ را در دست داشت و ماتريال تصويری مورد نظر خود را در اختيار آن رسانه ‌گذاشته‌ بود و "فرمان" گذاشتن اين يا آن تصوير بر صفحه‌ی تلويزيون را می‌داد! در همين راستا تصويری از من با دبير کل حزب دمکرات کردستان ايران، آقای مصطفی هجری، نشان داده ‌شد که‌ به ‌اين شکل مونتاژ شده‌ی دستگاههای اطلاعاتی و رسانه‌ای حکومت اسلامی ايران بود. گذاشتن عکس مونتاژ شده‌، آن هم بر بستری چنين منفی، به ‌لحاظ عرفی و قانونی جايز نيست. ضمن محکوميت آن، خواستار آنم که ‌اقرار گردد که ‌هر آنچه ‌که ‌نشان داده ‌شده‌، نه ‌حاصل روش ژورناليستی خود رسانه‌، بلکه ‌تهيه ‌‌شده ‌از سوی شخص متهم ‌کننده ‌بوده ‌است و بابت آن عذرخواهی شود.
صد البته ‌که‌ اين جانب بسيار هم مفتخرم با آقای هجری، اين مبارز پیگیر راه ‌ازادی، عدالت و دمکراسی، چندين عکس دارم  و همچنين مايه‌ی سربلندی من است که ‌اين تصاوير نشان داده‌ شوند. اما تکرار و تأکيد می‌گردد که ‌عکس نشان داده ‌شده ‌از سوی شما به ‌اين شيوه‌ و در اين بستر بحث ساختگی بوده ‌و از سايتهای وابسته‌ به‌ اداره‌ی اطلاعات ايران اخذ شده ‌است. از اين گذشته‌، خود شما نيز مستحضريد که ‌بدون اجازه‌ی صاحبان معنوی و مادی اين تصاوير مجاز به ‌نشان ‌دادن آنها، آن هم در همچون شرایطی، نبوديد.
هدف مشخص و سازماندهی و هدايت ‌شده‌ از کل ماجرای آن برنامه ‌تحريف، تحقير و تخريب مبارزان کردستان بود و توجيه ‌و تطهير جنايات بيشمار اين رژيم تروريستی. بديهی است که ‌نمی‌توان از عامل چنين حکومتی توقع داشت که‌ در تمجيد مبارزه‌ی حق‌طلبانه ‌و آزاديخوانه‌ی مردم کردستان دهان بگشايد، اما شايسته‌ی هيچ انسان شرافتمند و به ‌ويژه ‌ژورناليستی که ‌ادعای  دمکرات بودن و متعهد به‌ اخلاق حرفه‌ای نمی‌دانم که ‌به ‌آلت ‌دست و بلندگوی اين حکومت فاشيستی در اين راستا تبديل گردد.
بنده‌ ضمن ابراز نارضايتی شديد از اين اقدام کاربدستان تلويزيون "انديشه‌" که ‌برای چندمين بار است انجام می‌شود، شايسته ‌و بايسته ‌می‌دانم که ‌اين ارگان بخاطر ميزبانی اين عنصر، به‌ ويژه ‌به ‌جهت بی‌ حرمتيهای بيشمار وی به‌ مبارزان کرد و حتی دربندان سياسی‌ کشورمان [سوژه‌ی تازه‌ی مهمان برنامه‌!] و همچنين نشان ‌دادن تصوير جعلی من و آقای هجری از مبارزان کردستان و آزاديخواهان ايران عذر خواهی کند [البته ‌اگر اين ارگان و مجريان و دست‌اندرکاران آن برايشان ارزشمند است که‌ مردم کردستان به ‌آن با ديده‌ی ظن و بعنوان هم‌ رأی و هم ‌راستای حکومت اسلامی در عناد آن با آزاديخواهی و حق‌طلبی ننگرند].
در پايان به ‌اطلاع شما می‌رسانيم که‌ ما حق هرگونه ‌اقدام  حقوقی بر عليه‌ اين تلويزيون را برای خود محفوظ می‌دانيم. آمريکا کشوری نيست که‌ بتوان به ‌آسانی در يک رسانه‌ی همگانی به ‌افترازنی، بی‌ حرمتی و جعل و تزوير پرداخت، به ‌ويژه ‌اگر منادی و متولی آن حکومت تروريستی اسلامی ايران باشد.
با احترام
رحيم رشيدی
روزنامه‌نگار و عضو فدراسيون بين‌المللی روزنامه‌نگاران
سوم اکتبر 2012
واشنگتن

No comments: