Archive

Thursday, January 31, 2013

بزرگداشت انقلاب بهمن ٥٧


 در استانە سی و پنجمین سال انقلاب ١٣٥٧، بهار کوتاە آزادی را گرامی می داریم.
جنبش آزادیخوانە مردم ایران، دیروز، امروز، فردا، تنگناها و چالشها.

با شرکت:
احمد صدری از شیکاگو
حمید شیرازی از لوس انجلس
رحیم رشیدی از واشنگتن
رضا بدیعی، رضا علوی و محمد ارسی از دالاس

تاریخ:
 یکشنبه دهم فوریه ٢٠١٣، مصادف با ٢٢ بهمن ١٣٩١
زمان:
١:٣٠ بعد از ظهر تا ٤:٠٠

مکان:
Parr Library: 6200 Windhaven Pkwy Plano, TX 75093

جهت اطلاع بیشتر:
٠٠١٩٧٢٤٤٥٩٩٥٩
hambastegi4iran@yahoo.com

این برنامە از راە اینترنت در دسترس هموطنان خواهد بود.

انجمن همبستگی با مردم ایران

No comments: