Archive

Thursday, June 26, 2014

نظرات دکتر حسن ماسالی و رحیم رشیدی در مورد استقلال و پرچم کردستان در مردم تی وی

No comments: