Archive

Friday, August 5, 2016

اعتراض ما بە نوع قوانین غیر دمکراتیک و تبعیض امیز نظام حاکم بر ایران است


رحیم رشیدی: نظامی کە خود ناقض اشکار حقوق بشر و بە رسمیت نشناختن تفاوتها در جامعە است، نمی تواند مجری عدالت باشد. من بدون اینکە با این طیف هیچ گونە همخوانی داشتە باشم، خود را موظف می بینم کە از حقوق انان دفاع کنم. این بە هیچ وجە بە معنی همسویی با این عدە از افراد و عملکرد انان در راستای نقض حقوق بشر نیست. از دیدگاە من حقوق بشر حقوق بشر است و باید حق همگان رعایت شود. اعتراض ما بە نوع قوانین غیر دمکراتیک و تبعیض امیز نظام حاکم بر ایران است. اعتراض ما بە سناریوهای ناروشنی است کە هر از گاە جان انسان ها را با برچسپ های ناروشن می گیرد.

اعدام نیروهای سلفی، محاکمه و محکومیت در دادگاههای چند دقیقه ای و دیدگاهها فعالان سیاسی، مدنی، و حقوق بشری


شواهد نشان میدهد جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته از نیروی سلفی‌های متعصب برای ترویج افكار مذهبی و ضد كمونیستی و حمله به هر نشانی از آزادیخواهی و نواندیشی در کردستان  استفاده کرده است. آنها با کمک به این جریان باعث گسترش نفوذ آن در محیط كردستان طی چند دهۀ گذشته شدند. دولت و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بدون کمترین مزاحمتی دست آنها را باز گذاشتند که سالها در سنندج و بسیاری از شهرهای استان کرمانشاه و کردستان با پخش سی دی و کتاب در میان جوانان و در مساجد به تبلیغات بپردازند و حتا بغضا به برخی اماکن هنری نیز یورش بردند. تا اینکه نیروهای سلفی با ترور و بمب گذاری علیه نیروهای وفادار به رژیم، مبارزه خشونت آمیز را شروع و در ادامه، شخصیتهای مختلف سیاسی و مذهبی در کوردستان را تهدید کردند و لیستهایی را از فعالان سیاسی، مدنی و حتی مذهبی منتشر میکردند که به زعم ایشان کافر هستند و باید مجازات شوند.
در آن زمان مطالب و مصاحبه های بسیاری انجام گرفت و نگارنده  نیز چندین گفتار و مصاحبه برای "رادیو ژیار" که در "زمانه" بود آماده کردم..
جمهوری اسلامی در روزهای گذشته تعدادی از این افراد را اعدام کرده است همان ها که پیش تر به خاطر گسترش خشونت و ایجاد محدودیت برای نیروهای ترقی خواه در کردستان، دستشان بازگذاشته شده بود هم به تبلیغات بپردازند، هم فضاهای آموزشی مختص به خود ایجاد کنند، هم یارگیری کنند و هم تهدید و ارعاب و بعضا اقدام نیز انجام دهند. برای روشن شدن این مسئله گفتگوهایی با  تعدادی فعال سیاسی، مدنی و حقوق بشری داخل و خارج دارم که توجه شما را به مصاحبه با رحیم رشیدی روزنامه نگار  جلب می کنم

کردانە: با توجه به اینکه رژیم بیش از دو دهه دست نیروهای سلفی را برای عضو گیری و جذب جوانان کوردستان باز گذاشته بود شما چه کسی را عامل قتل افراد ترور شده و اعدام افراد سلفی به دست رژیم می دانید؟.

رشیدی: شما بە روشنی بە این حقیقت واقف هستید کە جمهوری اسلامی ایران در طول حاکمیت خویش دەها سناریو را برای حذف فیزیکی مخالفان سیاسی و فکری نظام تدارک دیدە است. بە همین دلیل برای بندە بسیار دشوار است کە  بە طور یقین بگویم کە چە کسانی قربانی دام ترور و یا در عمل تروریستی دست داشتەاند. این ادعا نیاز بە مدارک و اطلاعاتی دارد که اکنون بندە برای ابراز دیدگاە خودم در مورد ادعادی شما، در اختیار ندارم.
بارها اتفاق افتادە است کە مسئلە اتهام قتل و ترور را بە کسانی نسبت داداند کە هیچ وقت چنین ادعایی هایی بە طور یقین و روشن اثبات نشدە است. ولی انچە برای بندە حائز اهمیت می باشد این است کە بایستی تمامی متهمان و زندانیان سیاسی، عقیدتی و اجتماعی در دادگاەهای ازاد و منصفانه، با داشتن حقق انتخاب وکیل انتخابی محاکمە شوند.
خاطرات صدها زندانی در زندان های جمهوری اسلامی و رژیم های توتالیتر همنوع این نظام اپارتایدی بە ما اموختە است کە در شرایط تحمیلی و خفت بار زندان های حکومتگران اسلامی، زندانیان زیر شکنجه و تحت فشارها و تهدیدهای وحشتناک مجبور به اعترافات دروغین و از پیش تلقی شدە تلویزیونی و بە گردن گرفتن کارهای نکردە شدەاند.
ما اطلاعاتی در اختیار داریم کە نشان می دهد بارها ایران با گروهای تروریستی جهادی در چچن،  طالبان در افغانستان، حماس در فلسطین و القاعدە در کشورهای عربی همکاری داشتە  و بە انان کمک کردە و می کند. استفادە ایران از گروەهای افراطی سنی مذهب در داخل و خارج ایران امری غیر قابل انکار است. بارها سازمان های امنیتی غرب با ارائە شواهد و مدارک اعلام کردەاند کە برخی از سران القاعده در ایران اقامت دارند، و افراد وابستە بە این سازمان ها بە راحتی و ازادانە در خاک ایران رفت و امد می کنند.
زمانی کە گروە ملا "کریکار" وابستە بە القاعدە در مناطق اقلیم کردستان بە طور عموم و اورامانات بە طور اخص برای کردستان و تجربە نوپایش دردسر ایجاد می کردنند و در اطراف شهر حلبچە نظامی خوفناک برپا کردە بودند، از سوی ایران حمایت مالی و نظامی می شدند و حتی در داخل برخی از شهرهای کردستان ایران منجملە مریوان و سنندج و پاوە و غیرە... دارای پایگاەهای اموزشی بودند. اکنون ما بە روشنی می بینیم کە داعش در هیچ زمان و مکانی بە اهداف و منافع بلند مدت جمهوری اسلامی حملە نکردە است...

کردانە: رژیم اعلام می کند این افراد عضو نیروهای سلفی بوده اند که تعدادی از مردم مذهبی و محیط بان را ترور کرده اند. شکی نیست تعدادی از مردم به دست نیروهای سلفی ترور شده اند، چه اتفاقی افتاده است که بعضی از نیروهای خارج کشور آنها را بدون وابستگی مذهبی  مورد تقدیر و ستایش قرار می دهند؟

رشیدی: من بدون اینکە با این طیف هیچ گونە همخوانی داشتە باشم، خود را موظف می بینم کە از حقوق انان دفاع کنم و خواستار این باشم کە اگر واقعا اینان چنین جرم هایی را مرتکب شدەاند یا می شوند، بایستی در دادگاەهای ازاد و منصفانه، با داشتن حق انتخاب وکیل انتخابی محاکمە شوند. این بە هیچ وجە بە معنی همسویی با این عدە از افراد و عملکرد انان در راستای  نقض حقوق بشر نیست. از دیدگاە من حقوق بشر حقوق بشر است و باید حق همگان رعایت شود. اعتراض ما بە نوع قوانین غیر دمکراتیک و تبعیض امیز نظام حاکم بر ایران است. اعتراض ما بە سناریوهای ناروشنی است کە هر از گاە جان انسان ها را با برچسپ های ناروشن می گیرد.
نظام اسلامی با پشتوانە توجیهی صدور انقلاب، همیشە بە نیروهای افراطی و تروریستی کمک کردە است. اعتراض ما دفاع از افراطی گری نیست، بلکە اقدامی است در جهت ایجاد فضای باز کە همگان در چهارچوب قوانین مدنی و دمکراتیک بتوانند ازادانە فعالیت بکنند.

کردانە: بعضی از فعالین به اصلاح حقوق بشری می‌گویند: "داعشی بودند خوب کردند اعدام‌شان کردند". بعد می‌افزایند: "البته مخالف اعدام هستیم". این دو گانگی را چگونه ارزیابی می کنید؟ البته جالب است که برخی از همین فعالان، خود نیز سوابقی از بنیادگرایی مذهبی داشته اند.

رشیدی: هدف ما خط کشیدن میان نظام های توتالیتر و دمکراتیک است. قاتلان و مجرمان در کشورهای دمکراتیک بە سزای اعمال خویش می رسند و کسی هم اعتراض نمی کند. اکنون روشن است کە هدف ما اجرای عدالت است. بیشتر این افراد در دادگاەهای چند دقیقەای و فرمایشی دادگاهی شدەاند، پس نظامی کە خود ناقض اشکار حقوق بشر و بە رسمیت نشناختن تفاوتها در جامعە است، نمی تواند مجری عدالت باشد!

کردانە: آیا شما معتقد هستید که  داعشی، متجاوز و هر فرد که به هر شیوه ای مرتکب جنایت شده است  حق برخورداری از دادگاه، وکیل و قاضی منصف دارد؟

.رشیدی: از دیدگاە من هر متهمی تحت هر عنوانی، حق برخورداری از دادگاەهای ازاد و وکیل و قاضی های  منصف و مستقل را دارد. دایرە حقوق بشر برای حفظ حرمت و کرامت همگان است. دفاع از حقوق بشر، دفاع از تفاوت ها برای ایجاد جامعەای سرشار از امنیت و اسایش است تا تفاوت ها و تنوع های بی شمار در کنار هم بە زندگی لذت و رنگی امیدوار کنندە ببخشد. در دمکراسی حقیقی و ریشەدار وظیفە و حق همگان تعریف شدە است. متهمان بر طبق قوانینی مورد محاکمە قرار می گیرند کە جامعە در ایجاد و صدور ان نقش داشتە است. ولی قوانین نظام اسلامی در ایران برای حفظ نظام است نە دفاع از حقوق تودەهای ملی و مذهبی و غیرە...

کردانە: اصولا مخالفت با اعدام را در تمامی اشکال آن چگونه ارزیابی می کنید؟ و به باور شما برخی مخالفت ها با اعدام، بیشتر یک ژست سیاسی و حقوق بشری نیست؟

رشیدی: بندە معتقدم کە هر کس و جریانی کە مخالف اجرای حکم اعدام است، باید بە طور شفاف و بدون تزلزل، مخالف هر گونە اعدامی برای هر کسی با هر گونە عقیدە و مرامی باشد.

کردانە: سلفی ها تا چه اندازه برای اکنون و آینده ی کردستان، اسباب دردسر و مشکل هستند؟

رشیدی: تجربە نشان دادە است کە بنیادگرائی مذهبی و ایدئولوژیکی، جامعە را بە بن بست می کشاند و ادعای ایجاد بهشت بر روی زمین، تنها جهنمی داغ ایجاد کردە است کە حقوق پایەای شهروندان را نقض و جان انان را بلعیدە است.
روشنگری و بازخوانی چنین تجربیاتی امری مهم در راستای بە حاشیە رانندن افراطیگرئی مذهبی و ایدئولوژیکی می باشد. تجربە طالبان سنی در افغانستان و داعش در عراق و سوریە، جمهوری اسلامی در ایران و عملکرد حکومت های کومونیستی و اتحاد جماهیر شوروی سابق نمونەهای بارزی برای اموختن و در جهت ریشەکن کردن خشونت و تندروی و فرقەگرایی می باشند.

کردانە: برای برخورد با "سلفی گری" چه باید کرد؟ شما چه راهکار یا راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟

رشیدی: از دیدگاە بندە، جدای دین از دولت و ایجاد جامعەای دمکراتیک و فضای پر از امنیت برای فعالیت همگان در چهارچوب قوانین لیبرال و برابر، شاید بهترین راه مبارزه با هر گونە افراط‌گرائی است.

کردانە: و سخن پایانی؟

رشیدی: جنبش کردستان هموارە جنبشی دمکراتیک برای نیل بە ازادی، برابری و عدالت بودە است و هیچ سنخیتی با ترور و کشتار شهروندان بی دفاع ندارد. اکنون رژیم ملایان در پی انست کە چهرە دمکراتیک و مشروع جنبش برحق کردستان را بە جبهە افراطی گری مذهبی سوق دهد. ایران درصدد است کە از عزم جامعە جهانی برای درهم کوبیدن داعش سنی سواستفادە کند. فکر می کنم اعدام های اخیر تحت عناوین سنی و افراطگرایی برای دستیابی بە این امر مهم است. این وظیفە ماست کە در برابر این تلاش ریاکارانە ایران دست بە روشنگری همە جانبە بزنیم....

No comments: