Archive

Monday, June 6, 2011

قورباغه‌ها!

یک آزمایش علمی: دانشمندان آزمایش ساده‌ای انجام دادند. قورباغه‌ها را در ظرف اب ولرمی قرار دادند و ظرف را روی اجاق گاز به ملایمت حرارت دادند. آب کم کم و به تدریج گرم شد و قورباغه‌ها شروع به اب پز شدن کردند. وقتی دمای آب به نزدیک جوش رسید همه‌شان با هم پختند اما هیچ کدام بیرون نپرید. این در حالی بود که قورباغه‌های گروه کنترل که از بیرون توی آب‌هایی با نصف آن درجه حرارت قرار می‌گرفتند بلافاصله متوجه داغی آب شدند و از توی ظرف بیرون جهیدند. قورباغه‌های گروه تست اما حتی به پریدن فکر هم نکردند. گرم شدن تدریجی آب به آنها فرصت داده بود که به آن عادت کنند.

No comments: