Archive

Sunday, February 8, 2009

(...)

من با شهرها زندگی می کنم
با خاطرات گذشتن از آنها
یا توقفی کوچک
هر بار که از یکی از آنها می گذرم
مردگانی در من زنده می شوند
که این مکانها را می آرایند
به آرایشی که نخستین روز را به خاطرم می آورد
و واپسین روز را
من عاشق شهرهایم
برایم هم فرقی نمی کند
می خواهد آمستردام باشد یا ونکور
بوداپست باشد یا اورشلیم
برلین یا لندن و یا حتا کابل
مهم این هست که شهر هستند و من با شهر ها زندگی می کنم
و در یکی از همین شهر ها هم
خواهم مرد

No comments: