Archive

Monday, February 23, 2009

برگزاری مراسم سالروز زبان مادری در دانشگاه تهران

جمعی از دانشجو یان کرد دانشگاههای تهران با همکاری دانشجویان بلوچ دانشگاههای تهران روز دوشنبه 5/12/1387 برای پاسداشت روز زبان مادری (21 فوریه) ساعت 13:00 در مقابل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران گرد آمدند.
این تجمع که بیش از 200 نفر بودند، مراسم خود را با سرود [ئه ی ره قیب]آغاز نمودند.
در ابتدا یکی از دانشجویان کرد به ارائه سخنرانی پرداخت که در آن به آسمیله نمودن اقلیتهای ملی در ایران از جانب ساخت سیاسی قدرت اشاره نمود و این سیاست را نشات گرفته شده از سیاستهای رضا شاه پهلوی دانست که تا امروز نیز ادامه داشته است و این سیاست را مدل ناسیونالیسم فرانسوی دانشت و یاداور شد تا زمانیکه حقوق اقلیتهای ملی که آموزش و خواندن به زبان مادری نیز بخشی از آن است،رعایت نشود پروسه دمکراسی در ایران ناقص و عقیم خواهد ماند.
همچنین یکی دیگر از دانشجویان با دوز بان انگلیسی و کردی به ارائه سخنرانی پرداخت که در آن یادآور شد که زبان تنها عنصری فرهنگی نیست بلکه زبان قدرت است و عدم رعایت حقوق زبانی باعث استثمار سیاسی ،فرهنگی،اقتصادی ملت تحت سلطه خواهد شد واین زبان قدرت سیاسی سلطه گر است که باعث و بانی فسادهای اداری و قضائی، فقر، حرمان، بیکاری و غیره می باشد.
در ادامه یکی دیگر از دانشجویان بلوچ به ارائه سخنرانی پرداخت که ضمن آن به ستم فرهنگی در بلوچستان اشاره کرد و خواهان آموزش به زبان مادری بلوچستان شد.
بعد از آن یکی از دانشجویان به نمایندگی از انجمن دمکراسی خواهی دانشگاه تهران و علوم پزشکی بیانیه ای را قرائت نمود،که در این بیانیه حق آموزش به زبان مادری را برای اقلیتهای ملی در ایران به رسمیت شناخت، همچنین به هزینه ای که کردها در ایران به خاطر احقاق حقوقشان و رسیدن به دمکراسی می پردازند،اشاره نمود و آن را تلاش در جهت رسیدن به دمکراسی دانست و دمکراسی واقعی را در ایران در رعایت حقوق سیاسی و فرهنگی اقلیتهای ملی دانست.
در ادامه یکی دیگر از دانشجویان کرد کرمانشاهی در سخنانش سیاست ادغام و آسیمیلاسیون را در کرمانشاه و ایلام را محکوم نمود و حکومت را به ایجاد نفاق در میان کردها متهم نمود. همچنین بیانیه سازمان حقوق بشر کردستان توسط یکی از دانشجویان خوانده شد.
در ادامه یکی از دانشجویان آزادیخواه به نمایندگی از طرف جواد علیزاده فعال حقوق بشر در بند در زندان سنندج به ایراد سخنرانی پرداخت.
یکی دیگر از دانشجویان ترک در سخنانی به حمایت از جنبش کرد در جهت رسیدن به دمکراسی در ایران پرداخت.
در پایان بیانیه برگزار کنندگان این مراسم نیز خوانده شد در این مراسم پلاکاردهایی با این مضامین حمل شد.
Language is the realm of existence
Language not only is speaking but also it is doing
تحصیل به زبان مادری حق انسانی ماست
احقاق حقوق ملت کرد در چهارچوب دمکراسی و حقوق بشر
دانشجوی زندانی آزاد باید گردد
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
اگر کرکوک قلب کردستان است کرمانشاه دروازه کردستان است
همچنین یکی از نکات تامل برانگیز در این مراسم تلاش صادقانه دانشجویان کرد بود که موفق شدند دانشجویان بلوچ و جبهه دمکراسی خواهی دانشگاه تهران و علوم پزشکی را با خود همره سازند تا تمرینی باشد جهت رسیدن به دمکراسی واقعی در ایران فردا.

No comments: