Archive

Friday, December 11, 2009

لطفا امضاء کنید


قطعنامه کنفرانس اعدام
خشونت، سرکوب، تجاوز و در نهایت اعدام های گسترده در چند ماه گذشته در جمهوری اسلامی و اختناق شدیدی که بر مردم حاکم گشته است ما را بر آن داشت که با دعوت از تمامی هموطنان مان از آنان بخواهیم در این زمینه به یاری همدیگر بشتابیم.
از آنجاییکه تمامی ما ایرانیان نقاط مختلف ایران بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین و با هر عقیده و مرام و مسلکی که داریم با هم برابر هستیم، اگر در هر کجای ایران چوبه داری بر پا شود بی هیچگونه قید و شرطی آنرا محکوم می کنیم و تعهد می دهیم که با استفاده از تمامی توان خود از همدیگر حمایت متقابل خواهیم کرد.
در این راستا این نشست حمایت خود را از کمپین رهائی از اعدام زینب جلالیان اعلام می دارد و امیدوار است که این کمپین خود به کمپینی جهانی علیه اعدام در ایران بدل گردد.
شرکت کنندگان کنفرانس دو روزه در کلن از تمامی افراد، گروهها، سازمان ها، احزاب و تمامی فعالان و نهادهای حقوق بشری ایرانی در سراسر جهان دعوت میکند تا با امضای این قطعنامه صدای ایرانیان داخل ایران باشند که هر روزه زیر سرکوب حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند و فریادرسی ندارند. ما باید بتوانیم با استفاده از امکانات و ارتباطات بین المللی در راستای جلوگيری از اعدام و سرکوب گسترده در ايران اقدام و به حمایت متقابل از یکدیگر برخیزیم.
http://gopetition.com/online/32775.html

No comments: