Archive

Thursday, August 11, 2011

جان یک نفر را نجات دهید!

سازمان صلیب سرخ جهانی اخیرا عکسی از یک نوع عنکبوت آفریقایی که به دلایل مجهولی در سرتاسر جهان پخش شده است را منتشر نموده است. نیش این عنکبوت تا 4 روز هیچ تاثیر و اثری نداشته و وقتی عیان می شود که دیگر کار از کار گذشته است. این سازمان از تمام افراد و شبکه‌های اجتماعی خواسته تا در اطلاع رسانی تصویر این بندپا مشارکت کنند.

شما نیز آنرا با دیگران مطرح کنید.

No comments: