Archive

Sunday, August 12, 2012

همدردی با مردم اذربایجان

همدردان و هم سرنوشتان تاریخی کردستان، ترک‌های آذری! ما همیشه‌ با دردهایتان به‌ درد آمده‌ایم و با گریه‌هایتان گریسته‌ایم، اکنون کردستانیان از ایلام تا ماکو‌ به‌ ماتم نشسته‌اند. عزیزانتان را چون عزیزانمان بدرود میگویم.
به‌ امید فردایی بهتر برای همه‌

No comments: