Archive

Sunday, July 27, 2014

استقلال کردستان و موضع یک ایرانی


رحیم رشیدی

"برای آنچه که می نویسم پوزش نمی خواهم
من یک ایرانی ارمنی زبان هستم و از گاهنامه آگاهی مورد نیاز را دارم.
من باور ندارم که بتوانید از پنج کشور بخش هایی را ببرید و با همبستگی آن ها یک کردستان آزاد در میان پنج دشمنی که خود ساخته خواهید بود زندگی کنید.
سرگذشت ایرانی ها (کرد، مادی، ارمنی، پارسی، آسوری) به هزاران سال پیش بر می گردد.  
سد سال پیش، آنچه که کرد ها در ترکیه با ارمنی ها و آسوری ها کردند، فراموش نشده.  تنها زمانی که کرد ها کشوری آزاد داشتند در زمان ماد ها بود.
درست است که زمین نگاری دنیا دارد دگرگون می شود، ولی چرا می اندیشید که  یک کشور در بر گرفته شده با پنج کشور دشمن، هوده این نونگاری خواهد شد؟  یکایک شما مردم بسیار نازنینی هستید. ولی سده ها است که با هم همخوانی نداشته اید.
ای کاش ما می توانستیم با هم همکاری کنیم.
با مهر 
مهندس آرمن ساگینیان".

No comments: