Archive

Thursday, November 16, 2017

بنی آدم اعضای یکدیگرند

بنی آدم اعضای یکدیگرند
کمک بە آسیب دیدگان زلزلە کرمانشاە
فاجعە زمین لرزە استان کرمانشاە در روز ١٢ نوامبر، دل همە انسانهای باوجدان را بە درد آورد. آزار و آلام آسیب دیدگان قابل بیان نیست. مردم، تنها و بیکس و درماندە نیازمند کمکهای فوری هستند. از تمامی وجدانهای بیدار و کسانی کە دلشان برای انسانیت می تپد خاضعانە تقاضا داریم بە کمک این انسانهای آسیب دیدە و رنج کشیدە بشتابند. از طریق شمارە حساب ذیل می توانید وجوە نقدی خود را از ١٥ نوامبر تا پایان روز ٢٥ نوامبر واریز نمایید.
کمیتە جمعیت کردهای مقیم آمریکا
Kurdistan Centere Corporation
Bank of America
Account # 435042884011
Routing # 051000017
تماس:
بارزان اردلان:
571-354-5006
جەلیل آزادیخواە:
‎ 703-302-0557
رحیم رشیدی:
202-569-2560

No comments: