Archive

Thursday, July 23, 2009

نسرین قاسملو:

دکتر قاسملو، تنها در گفتار دمکرات نبود، بلکه در عمل نیز ثابت میکرد که دمکرات است و عواقب دمکراسی را نیز میپذیرفت.

کاک رحیم رشیدی، روزنامهنگار آگاه، توانمند و خستگیناپذیر به من تلفن زد و گفت:"... روزنامهی وزین "کوردستان" میخواهند در بیستمین سالگرد یاد و خاطرهی ترور وین با شما گفتگو نمایند ...". پرسشها را برایم خواند. تقاضایشان را قبول کردم و بدینگونه پاسخ پرسشهای "کوردستان" را میدهم.

قبل از هر چیزی میخواهم بگویم "کوردستان" در روند مبارزه روزنامهنگاری کردی و مبارزات انقلابی تا به حال حاضر نقش فعال و شایستهی ستایش را در کردستان ایران ایفا کرده است. امیدوارم با تلاش و کوشش نویسندگان کنونی که بنا به گفتهی آقای رشیدی، اکثریت آنها جوانان مستعد و توانمندی هستند، بیشتر رشد و توسعه یابد. خودم پیشتر نیز گفتهام که خاطرات بسیاری با "کوردستان" دارم، آن زمانی که مخفیانه در تهران زندگی میکردم و در چاپ و پخش آن دکتر قاسملو را یاری میدادم.

یاد آن روزها بهخیر که مسیر زندگی مرا برای همیشه با کرد و مبارزات حقطلبانهاش گره زد و تا آخرین نفس نیز به کرد و آرمانهایش وفادار خواهم ماند، مطمئنم که این ملت پیروز خواهد شد.

"کوردستان": بیست سال از شهادت رهبر بزرگ ملت کرد میگذرد و هر روز بیشتر از پیش خطمشی دکتر قاسملو گسترش مییابد و عاشقان و مبارزان بیشتری پیرامون این خطمشی گردهم میآیند. شما به عنوان همسر باوفای دکتر قاسملو، پس از گذشت این بیست سال چه احساسی دارید؟ آیا چنین میپندارید که افکار و اندیشهی دکتر قاسملو، به موفقیت نزدیکتر شده است؟

"نسرین قاسملو": از اینکه این ترور در جامعهای دمکراتیک صورت پذیرفته و در آنجا عدالت اجرا نشده است، بیست سال است احساس نگرانی میکنم، از آنهایی که خون رهبران کرد را فدای منافع و مقاصد اقتصادیشان کردند، عصبانیم. اندیشه دکتر قاسملو، اندیشهی انساندوستی و دمکراسیخواهی است، امروز نهتنها کردستان، بلکه ملتهای دیگر ایران و آزادیخواهان این کشور همچون دکتر قاسملو فکر میکنند. با توجه به این موارد، پیروزی با این خطمشی است. کرد اگر به خوبی این میراثی را که دکتر قاسملو برایش به یادگار گذاشته، پایبند باشد، موفقیتش تضمین شده است و هیچ ستمگری نمیتواند مانع از پیروزیاش گردد.

س ـ طی روزهای 22 تیرماه چند سال اخیر، بخصوص از سال 1384 بدین سو، تودههای مردم کردستان همه ساله، یکصدا و یکپارچه با تعطیلی مغارهها و بازارها و خاموشی چراغ منازل و اقداماتی مشابه، یاد دکتر قاسملو را گرامی میدارند و جنایت جمهوری اسلامی را محکوم مینمایند. بهنظر شما این قبیل موضعگیریها که هر ساله وسیعتر و گستردهتر برگزار میشود تا چه حد تأثیرگذار خواهد بود؟

ج ـ تأثیرات این قبیل جنبشها بسیار است و من خوشحالم که ملت کرد راه رهبران خویش را گم نکرده و به هر طریق ممکن یاد و خاطرهی آنها را گرامی میدارد. این خود بهترین سند است که کرد خواهان جنگ و خونریزی نبوده و نیست. مبارزهای موفق اگر با هزینهای کمتر به پیروزی نائل آید، بسیار بااهمیت است. در این خصوص به ملت کرد و رهبران این مبارزه تبریک گفته و دستانشان را میفشارم.

س ـ مردم کردستان میخواهند بیشتر دربارهی شخصیت دکتر قاسملو شناخت داشته باشند. آیا رفتار و مبارزات انقلابی دکتر قاسملو بر زندگی روزانه ایشان، تأثیرگذار بوده است؟

ج ـ بدون تردید سخن و عمل دکتر قاسملو باهم همخوانی داشت. او تنها در گفتار دمکرات نبود، بلکه در عمل نیز ثابت میکرد که دمکرات است و عواقب دمکراسی را نیز قبول میکرد. ایشان برای مدرنیزهکردن مبارزه کرد و حزب دمکرات کردستان، کوشش بسیار نمود. تأثیر قاسملو بر مبارزات ملی ـ دمکراتیک ملت کرد از رفتار دمکراتیک و اعتقاد عمیق ایشان به دمکراسی نشأت میگرفت.

س ـ شما سال گذشته با همکاری کمیته حزب دمکرات به ایالات متحده آمریکا سفر نمودید و در چند نشست مهم و سطحبالا دربارهی پروندهی دکتر قاسملو صحبت نمودید. درصورت امکان میشود از نتایج آن برایمان بگویید؟ آیا طی آن سفر، حمایتی درخصوص پیگیری پروندهی این ترور صورت گرفت؟

ج ـ در حقیقت اشخاصی در سنای آمریکا از من دعوت نمودند، از آنها پرسیدم که آیا اسناد لازم را جهت به گردش انداختن پروندهی وین دارند. زیرا دولت اتریش تاکنون نیز آماده نیست در این رابطه هیچگونه گامی بردارد. این ترور بیشتر قربانی معاملات بازرگانی شد. شما میدانید که حکومت وقت اتریش به ایران و عراق اسلحه فروخته بود، درحالی که این کشور به عنوان کشوری بیطرف در جنگ فیمابین این دو کشور حق انجام این کار را نداشت. بدین علت ترسی بسیار داشتند که در شرایط آن زمان موضوع فوق برملا گردد. اما مطمئنم این پرونده به جریان خواهد افتاد و عدالت اجرا خواهد شد، بدین خاطر افرادی هستند که جهت اجرای این عدالت تلاش مینمایند، شاید من آن را به چشم خویش نبینم اما این حقیقت تا همیشه پوشیده باقی نخواهد ماند.

س ـ مردم کردستان شما را به عنوان مادر کردها میشناسند و ارادت و عشقی خاص به شما دارند. پیامتان برای مردم کرد در رابطه با مبارزهی مشروع ملتمان چیست؟

ج ـ احساسات سرتاپای وجودم را فرامیگیرد هنگامی که این کلمات را میشنوم. من کاری آنچنانی برای کرد نکردهام که شایسته این همه احترام و محبت باشم. اما همیشه دلم با آنها و مبارزهاشان میباشد. میدانم آنها شایستهی زندگیای مترقیاند. آرزو دارم در ادامهی مبارزه برای آزادی ثابتقدم و اطمینان خاطر داشته باشند که موفق میشوند.

آرزو دارم هرگز راه و روش قاسملو را رها نکنند تا عشق و محبتشان به مردم و سرزمینشان کاهش نیابد. کردها باید بدانند که آنها شایستهی آزادی و سعادتند، مثل بسیاری از ملتهای دیگر این جهان.

کردها از این حق برخوردارند که جهت دستیابی به زندگیای بهتر، با وجود همهگونه استثمار و سرکوب، مبارزات مشروع خویش را ادامه دهند. در این مبارزه همیشه در کنار آنها خواهم بود و آرزوی پیروزی برایشان دارم.

روزنامه "کوردستان"، شماره 513

No comments: