Archive

Wednesday, September 30, 2009

پیام تشکر و قدردانی


پیام تشکرو قدردانی
هموطنان عزیز!
یاران و دوستان گرامی!
پس از درگذشت "حاج مارف رشیدی" شما عزیزان با ارسال پیام های خود از گوشه و کنار جهان مراتب تسلیت و همدردی خود را اعلام نمودید و این چنین موجب تسلی خاطر ما در غم از دست دادن این پیشمرگ جمهوری کردستان شدید. شکی نیست که بدون همراهیی وهمدردی گسترده شما عزیزان تحمل چنین مصیبتی برای بازماندگان وی آسان و میسر نمی بود.
ابراز همدردی گسترده نمایندگان احزاب سیاسی، شخصیت های مستقل و به ویژه خانواده بزرگ حزب دمکرات و خستگی دوستان و یاران در خلال این مدت موجب افتخار و خرسندی عمیق ما بازماندگان آن مرحوم بوده و این امر ما را هر چه بیشتر در ادامه راه این پیشمرگ دیرین و خدمت به مردم کردستان مصمم می کند، چرا که راه خدمت به مردم کردستان هزاران یار و یاور را در میان پدران، مادران و فرزندان کردستان برای ما به ارمغان اورده است.
گرچه مرگ به عنوان امری اجنتاب ناپذیر تنها پدیده طبیعی است که به صورت عادلانه و برابر گریبانگیر همگان می شود ولی با اینحال از صمیم قلب سپاسگزار یکایک شما هستیم و آرزومندیم که سالم و تندرست باشید و امیدمان انست که با همراهی در لحظات شاد زندگی تان سپاسگزار زحمات شما باشیم.
بار دیگرسپاسگزار شما عزیزان هستیم و شاد و سرفراز باشید.

رحیم رشیدی به نمایندگی تمامی خانواده
30 09 2009
8/7/88

No comments: