Archive

Friday, April 15, 2011

اعدام بس است!

برای آزادی فوری و بی قید و شرط شیرکوه معارفی و دیگر زندانیان سیاسی بپاخیزیم!
زمان: یکشنبه 17 اپریل 2011 ، ساعت 13
مکان: دوپان سرکل، واشینگتن دی سی

سخنرانان:

جلیل آزادیخواه، نویسنده و خبرنگار

مهدی امینی، از کمیته همبستگی با خواست های دمکراتیک مردم ایران

هیرش رحیمی، از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ملیت‌های ایران

رحیم رشیدی، روزنامه‌نگار و عضو فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران

کریم عبدیان، از کنگره‌ ملیت‌های ایران فدرال

ریبوار سلیمی، از حزب دمکرات کردستان ایران

ایراد سخنرانی برای همگان آزاد است ومحدودیتی در زمینه ی حمل پرچم، پلاکارد و شعار مرتبط با موضوع وجود ندارد، به ویژه اگر اولاً، آزادی فوری و بی قید و شرط شیرکوه معارفی و دیگر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را خواستار شده باشد و ثانیاً، توقف اجرای هر گونه حکم اعدام را طلب کند.

مورد حمایت: اتحاد برای عدالت و دمکراسی در ایران

No comments: