Archive

Sunday, September 23, 2012

ابوالحسن بنی صدر و رحیم رشیدی از تحریف تاریخ تا واقعیت

3 comments:

علی صدارت said...

با ابراز خوشحالی از اینکه بی‌طرفی خود را در این مورد با آوردن این اصلاح نشان دادید. با توجه به موقعیت شما به عنوان یک روزنامه نگار و یک هموطن کرد، شما و امثال شما میتوانند نقش موثری در خشونت‌زدائی در منطقه داشته باشند.
به امید اینکه نسل جوان و نسلهای بعدی، خون و خونریزهای کمتری را شاهد باشند و همگی ما بتوانیم در گسترش صلح و عشق و دوستی به نوبۀ خود نقشی داشته باشیم و به رشد کشور و منطقه، به سهم خود کمک کنیم.

علی صدارت said...

روزنامه‌نگاری تحقیقی در فضائی بدور از سانسور برای روشنگری تاریخ به مثابه درسی برای ساختن آینده میتواند رهنمودی باشد برای رفع کینه‌ها و رسوا شدن وابستگان خشونت‌طلب که برای رسیدن به قدرت هر خونی را می‌ریزند. برای این گونه افراد، اعمال خشونت بر هموطنان کورد به راحتی اعمال خشونت بر بقیۀ هموطنان است.
با کمک دوستان، اسناد و مطالبی در این مکان در دسترس قرار گرفته که میتواند شروع خوبی برای این گونه تحقیقات باشد:
http://ali-sedarat.blogspot.com/2012/04/blog-post.html#more
با تلاش در سیر آزاد و مستقل اندیشه و خبر، هر کدام از ما می‌توانیم به نوبۀ خود در خشونت‌زدائی در ایران و در منطقه و در دنیا نقشی ایفا کنیم.

علی صدارت said...


روزنامه‌نگاری تحقیقی در فضائی بدور از سانسور برای روشنگری تاریخ به مثابه درسی برای ساختن آینده میتواند رهنمودی باشد برای رفع کینه‌ها و رسوا شدن وابستگان خشونت‌طلب که برای رسیدن به قدرت هر خونی را می‌ریزند. برای این گونه افراد، اعمال خشونت بر هموطنان کورد به راحتی اعمال خشونت بر بقیۀ هموطنان است.
با کمک دوستان، اسناد و مطالبی در این مکان در دسترس قرار گرفته که میتواند شروع خوبی برای این گونه تحقیقات باشد:
http://ali-sedarat.blogspot.com/2012/04/blog-post.html#more
با تلاش در سیر آزاد و مستقل اندیشه و خبر، هر کدام از ما می‌توانیم به نوبۀ خود در خشونت‌زدائی در ایران و در منطقه و در دنیا نقشی ایفا کنیم.