Archive

Friday, December 23, 2011

شنبه‌، شرکت در برنامه "تفسیر خبر" صدای آمریکا

تفسیر خبر مهم ترين خبرهای روز را با کارشناسان در ميان می گذارد و ابعاد مختلف آنها را بررسی می کند.

تاریخ: شنبە، ٢٤ دسامبر 2011، مصادف با ٣ دی ۱۳۹۰ خورشیدی

زمان:
١١:٤٥ بە وقت واشنگتن
١٧:٤٥ به‌ وقت اروپای مرکزی
٢٠:١٥ به‌ وقت ایران

مهمانان برنامه‌: رحیم رشیدی و ناصر محمدی

No comments: