Archive

Sunday, May 4, 2014

تسلیت بە دوستانم در افغانستانتسلیت بە دوستانم در افغانستان
متاسفانە مطلع شدم کە روز جمعه تاریخ ٢ مای ٢٠١٤، بر اثر رانش زمین در روستای "آب باریک" شهرستان "الگوی" ولایت بدخشان ٣٠٠ خانواده از یک روستای هزار خانواری زیر گل و لای مدفون شدەاند.
بر اساس گزارش ها، نزدیک بە ٣٠٠٠ نفر در این رویداد جان باختەاند، و ١٢٠ خانوار هم آواره شده اند.
با ابراز تاسف نسبت به جان باختن صدها نفر از شهروندان افغانستانی، در این حادثه دلخراش؛ به خانواده قربانیان تسلیت و برای بهبودی مصدومان این فاجعه آرزوی سلامتی میکنم.
در چنین وضعیتی، برای یکایک دوستان افغانی و خانوادەهای محترمشان، ارزوی سلامتی می کنم، و عمیقا از این فاجعه دردناک اندوهگین می باشم.

بە امید روزهای بهتر برای مردم افغانستان

رحیم رشیدی
واشنگتن
٠٥/٠٣/٢٠١٤

No comments: