Archive

Thursday, November 10, 2011

گردهمایی رئیس حکومت کردستان در واشنگتن


عکس: رحیم رشیدی و پول بریمر
روز سە شنبە تاریخ ٨ نوامبر ٢٠١١، دفتر نمانیدگی حکومت اقلیم کردستان در آمریکا برای دکتر برهم صالح، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، یک جلسە تشکیل داده بود کە در ان سەرمایەداران، نمایندە برخی از کشورها، شماری از شخصیات سیاسی و اکادمیک کرد و آمریکایی کە در میان انان پول بریمر، حاکم مدنی عراق پس از براندازی رژیم صدام حسین، نیز حضور داشت شرکت کردند.

عکس: رحیم رشیدی و دکتر برهم صالح
این گردهمایی در دفتر نمایندگی حکومت اقلیم کردستان عراق برگزار شد، قباد طالبانی نمایندە حکومت اقلیم کردستان در آمریکا ضمن خوش امد گویی بە مهمانان در مورد سفر دکتر برهم صحبت کرد.
سپس برهم صالح اهداف خود از سفر به آمریکا را تشریح کرد، وی با اشاره به ثبات و پیشرفت‌هایی که اقلیم کردستان به خود دیده است، از سرمایه‌داران آمریکایی خواست جهت احیا و پیشرفت اقتصادی اقلیم کردستان، در این منطقه سرمایه‌گذاری کنند.

1 comment:

Anonymous said...

پیش بینی هایی از حوادث سال های آینده ایران و جهان

http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=103:1389-11-06-21-02-04&catid=52:zohor

تنها دیدار امام خمینی و آیت الله سید علی قاضی و بیان اسراری از جانب ایشان

http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=68:1389-06-26-12-46-27&catid=52:zohor