Archive

Thursday, April 19, 2012

 
به قول شاعر، تا مرد سخن نگفته باشد ، عیب و هنرش نهفته باشد ، در واقع همه باید بگویند تا مشخص شود که تا چه حد کسر شعور، سواد و دانش اجتماعی، سیاسی وجود دارد..جناب فروزنده بلاخره مردم متوجه نشدند، شما گزارش تهیه میکنید یا به زوراعتراف میگیرید و آنچه که خود دوست دارید باید بشنوید؟ تکلیف بینندگان را مشخص بفرمائید، آخر این ...مصاحبه بود یا اعتراف گیری از یک مجرم جانی و خطرناک!!!!!! شما قاضی دادگاه هستید یا دادستان شهر!!!!!!من اگر به جای آقای رشیدی بودم ۱ دقیقه هم به این درشت گوئی ها ی شما بها نمیدادم. این کرسی که شما بهش تکیه کردین هیچ شباهتی به کرسی آزاد اندیشی و پذیرفتنِ فضای باز گفتمان سیاسی و اجتماعی ندارد بلکه بیشتر شبیح به کج اندیشی , فحاشی ، توهین ،افترا و در چهارچوب فضائی غیر دموکراتیک میباشد، توصیه میکنم شغل مناسب تری با زهنیات بسته خویش پیدا کنید، کسانی که با قوانین ابتدائی حقوق بشر اشنایی دارن نیک میدانن که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای متفاوت مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. در شگفتم کسانی امثال شما که درقلب امریکا، مکانی که ادعای دموکراسی و ازادی بیان را فریاد می زند چگونه و چرا هنوز اندر خم افکار استبدادی و غیر دمکراتیک دست و پا می زنید؟ به امید روزی که قبل از هر گونه پیش داوری و قضاوت و محاکمه فرصت شناخت و گفتگوی صحیح به همدیگر بدهیم...
خورشید تابان

No comments: