Archive

Friday, October 5, 2018

آقای کُرد خطاب دونالد ترامپ رئیس جمهور امریكا به‌ رحیم رشیدی و اینده‌ كردستان و ایران

No comments: