Archive

Wednesday, March 7, 2012

اطلاعیه‌ی ویژه از شهر مهاباد

دست سیاه تاریکی بار دیگر بر آسمان کردستان گذر کرد و برای گرم کردن تنور انتخابات تفکرات و رای عامه را بازی داد.
در مهاباد شهر پیشوا و جمهوری کردستان، با فریب مردم نظر و رای عموم را منحرف نمودند و با بهره گیری از یک خائن به نام مهندس جلال محمودزاده که مدت ده سال فرمانده پایگاه مقاومت بسیج جهادکشاورزی بوده است، تصویری آهورایی از نامبرده جهت فریب اذهان عمومی بوجود آوردند.
نمایش رژیم این بود که با فریب مردم، دلهای پاکی را که به قصد تحریم در خانه مانده بودند بر سر صندوق انتخابات بکشند تا مرگ اپوزسیون را به تصویر بکشند.
اما خیلی زود مردم از اقدام احساسی خویش پشیمان گشته و اکنون تاتر و نمایش رژیم به کارگردانی محمودزاده و بازیگری عثمان
احمدی یقه آخوندی را به عنوان فریب مردم توسط جمهوری اسلامی میدانند.

توضیح: این نوشتە از طرف یک فرد دلسوز و از شهر مهاباد بە دست بندە رسیدە است.
رحیم رشیدی

No comments: