Archive

Tuesday, May 14, 2013

در اینجا لازم می دانم من هم به نوبه خود و بر اساس وظیفه پیغامی رو در جواب ایمیل آقای عباس زاده و در راستای حمایت از آقای رحیم رشیدی به نگارش در بیاورم.

هژار کرمانشاهی


آقای عباس زاده !

لازم می دانم بنده بعنوان یک کورد و فعال سیاسی به شما یادآوری کنم که شاید بتوانید برای مقطع کوتاه و نا چیزی با دست های پشت پرده خود با شبکه ها و رسانه های خارج از کشور و تهمت ایران ستیزی جلوی صدای حق طلبانه و آزادیخواهانه افرادی همچون جناب آقای رحیم رشیدی رو به خیال خود بگیرید ، در اینجا لازم می دانم که این نکته و سخن زیبا و فراموش نشدنی پیشوا قاضی محمد رو فراموش نکنید که فرمودند شما یك قاضی‌ محمد را خواهید كشت، لیكن هر قطره از خون من قاضی‌ محمد دیگری‌ خواهد شد.
خوب حال می خواهم از شما بپرسم به خیال خود و دوستانتان می توانید سایر صداهای حق طلبانه و دمکراسی خواهانه ملت آزادی خواه کورد را بگیرد.
از قدیم گفتن : شتر در خواب بیند پنبه دانه گه خورد لپ لپ گه دانه دانه .
این راهی رو که شما انتخاب کردید به بیراه می رود .

هژار کرمانشاهی

No comments: