Archive

Sunday, May 12, 2013

هنرمند ملی و مردمی کرد آقای قادر الیاسی در رابطە با اظهارات "عباس زادە" برای حذف رحیم رشیدی از برنامەهای صدای آمریکا موضع گرفت.


هنرمند ملی کرد قادر الیاسی

برای اینگونە طیفی از مردم کە بعد از ٣٥ سال تجربە و همکاری با رژیمی همچون جمهوری اسلامی، هنوز بە چنین سلاح زنگزدەای پناە میبرند، هیچی برای گفتن ندارم. تنها چیزی کە میتوانم بگویم، این است کە: تا زمانیکە اینچنین تفکری در ایران بازار داشتە باشد، نە استقلالی بر کشور حکمفرماست و نە استدلالی برای همگرایی این مردم در کنار هم وجود خواهد داشت.آقای ماشاللە عباس زادە با ولایت فقیه و ولایت سلطنت مشکلی ندارد، ایشان با تفکری پرورش یافتە، کە از بنیاد کج است. برای تغییر بنیادی این تفکر لازم است، همە چیز این شیوە نگرش را دگرگون نمود. این حضرات باید بە این واقعیت ایمان بیاورند کە ایران مال همە کسانی است کە شهروند آن محسوب می شوند. این مالکیت نیز میسر نمی شود اگر وجود ملتهای تشکیل دهندە ایران را نادیدە بگیریم. وقتی آقای عباس زادەها بە چنین حقیقتی ایمان آوردند، گام بعدی کە شیوە ادارەکردن کشور و الخ ...است، آغاز می شود.
کوتاەسخن، بە جای چارەاندیشی برای حذف آقای رشیدی باید طور دیگر اندیشید. اگر بە کثیرالملە بودن ایران باور داشتەباشیم، لازم است سیستمی را برای ادارە کشور پیشنهاد کنیم کە همە خود را سهیم بدانند. این خواست برآوردە نمی شود اگر بە تفکر یک ملت و یک زبان پایان ندهیم. برای آقای رحیم رشیدی و امثال هم، باید بستری فراهم نمود کە بتوانند نظرات خود را بدون سانسور بیان نمایند. تکرار سیاستهای گذشتەی اعمال شدە بر ایران، بجز سیە روزی و کینەاندوزی، ارمغانی برای مردم این خاک و آب نخواهد داشت. 
قادر الیاسی
این ههم نوشتە عباس زادە خطاب بە صدای آمریکا در مورد رشیدی:
"Abbaszadeh"
از صدای امریکا انتظار این را نداشتم که بدوت از بیگانه گراینی چون آقای رشیدی که ایرانی ستیزی ایشان همه هم میهنان ایرانی را می‌‌آزارد به عنوان مهمان دعوت میکرد و تریبون در اختیارش قرار میداد...".

No comments: