Archive

Monday, December 6, 2010

برگزاری مراسم روز پیشمرگ کردستان در آمریکا

مراسم ٢٦ اذر ماە روز پیشمرگ کردستان، چهارم دسامبر ٢٠١٠، برابر با 1३ اذرماە 89، با شرکت اعضا و هواداران و دوستان حزب دمکرات کردستان ایران در منطقه‌ی واشنگتن برگزار گردید.
مراسم با سرود ملی کردستان و یک دقیقه سکوت برای ارج نهادن به خون پاک شهیدان کردستان آغاز گردید. سپس پیام کمیته‌ی کل حدکا در آمریکا از سوی مقدم کریمیان عضو کمیته و مسئول بخش تشکیلات حزب در آمریکا قرائت گردید.
همچنین کومیتە حدکا در امریکا، جهت خیر مقدم و خوش امدگویی بە روزنامە نگار کرد آقای رحیم رشیدی کە بە تازگی مقیم امریکا شدەاند، دستە گلی را از سوی محمد گرژالی تقدیم ایشان نمودند، این حرکت کمیتە حدکا باعث خوشحالی شرکت کنندگان این مراسم شد.
همچنین رحیم رشیدی روزنامه‌نگار کرد بنا بە درخواست برگزار کنندگان مراسم، با موضوعیت بیست و ششم آذرماه و نقش پیشمرگ در روند مبارزات آزادیخواهانه کردستان به ایراد سخنرانی پرداخت، کە سخنان ایشان از طرف حضار با استقبال گرم روبرو شد.
در قسمت دیگری از مراسم، برای ارج نهادن به تلاش و زحمات ملا علی ابراهیمی و شیرکو پردل دو عضو قدیمی حدکا، لوح تقدیر و یادبودی از طرف جمال عبد الله زادە مسئول کمیتە حدکا در امریکا بە آنها تقدیم شد.
شایان توجە است کە شرکت کنندگان مراسم، تا دیر وقت با رقص و پایکوبی ابراز شادمانی کردند.

حزب دمکرات کردستان ایران _ امریکا

No comments: