Archive

Wednesday, October 9, 2013

برگزاری جشنواره‌ای فرهنگی برای ملت‌های جهان در آمریکا

رحیم رشیدی/ واشنگتن
ایالت کالیفرنیای آمریکا میزبان کُردهای ساکن این کشور با هدف معرفی فرهنگ کُردستان است.
با حضور شهروندان ملل مختلف از سراسر جهان و از جمله ملت کُرد، جشنواره‌ای فرهنگی در شهر ''ارواین'' ایالت کالیفرنیای آمریکا برگزار گردید.
کانون آموزشی کُرد در آمریکا با ایجاد دو غرفه در این جشنواره شرکت کرد و توجه حاضرین را به خود جلب کرد.
یکی از این غرفەها به بحث دربارەی فرهنگ، آداب و رسوم، لباس، موسیقی، زبان و تاریخ کرد اختصاص دادە شدە بود.
غرفەی دیگر نیز به معرفی و شناساندن آیین یارسان به دیگر ملیت‌های جهان مختص می‌باشد.
غرفەهای متعلق به کردها در این جشنوارە به طور مکرر مورد بازدید حاضرین قرار می‌گرفت و مدیران این غرفەها نیز از این فرصت‌ها برای شناساندن فرهنگ و آداب و رسوم ملت کرد به دیگر ملل جهان استفاده می‌کردند.

No comments: