Archive

Saturday, March 1, 2014

در امریکا از دادستان های دادگاە میکونوس قدردانی بە عمل امد
رحیم رشیدی/ نیویورکروز سە شنبە تاریخ ٢٥ فیوریە ٢٠١٤، در مراسمی کە از طرف کانون وکلای آمریکا در دادگاە فدرال شهر نیویورک ترتیب دادە شدە بود، از دو دادستان بلندپایە دادگاە میکونوس قدردانی بە عمل آمد.

این مراسم با ابتکار خانم رویا حکاکیان نویسندە کتاب " قاتلان قصر فیروزە" و خانم جوانا سیبرت قاضی دادگاه فدرال آمریکا در بخش شرقی نیویورک، بە انجام پیوست.
در این مراسم علاوە بر "جی دی بیندینگل" سفیر سابق ایالات متحدە آمریکا در آلمان، اتریش و سوئیس، چند تن از قضات و وکلای عضو در کانون وکلای شهر نیویورک شرکت داشتند.
در آغاز مراسم "وایلی ستکلو" وکیل دادگاه بە مهمانان خوش آمد گفت و از اهمیت نشست سخن گفت.
بعدا "لوریتا پرسکا " قاضی اصلی جنوب شهر نیویورک سخنرانی کرد و از بعمل اوردن چنین مراسمی ابراز خوشحالی نمود و در مورد استقلال دادگاە و عمل کرد قانوون جهت براوردە کردن کردن عدالت سخنانی ارایە داد و بە تلاش و کوشش قاضی های آلمان ارج نهاد.
"جوانا سیبرت" قاضی فدرال آمریکا در بخش شرقی شهر نیویورک هم در سخنانی هدف از گرفتن همچون مراسمی را برای مهمانان تشریح نمود و قانونمندی را برای پیشرفت و عدالت خواهی مهم دانست، بعداز خانم سیبرت، خانم رویا حکاکیان نویسندە کتاب "قاتلان قصر فیروزە" سخنرانی نمود. نامبردە گفت بعداز آنکە یکی از نجات یافتگان ترور میکونوس کە مهمانشان بودە و خاطرات خودرا در مورد این اتفاق ناگوار بازگو نمودە است، همین باعث شدە کە نوشتن کتابی در مورد اتفاق میکونوس بە ذهنش خطور کند و در نتیجە و بعد از انتشار آن بعد جهانی بخود گرفت.
خانم حکاکیان در پایان سخنانش و در بحثی در مورد چگونگی نوشتن کتابش، راجع بە سیستم مستقل دادگاه آلمان سخن گفت کە توانست همە سدهای سر راه را بشکند و علاوە بر تهدید و فشارهای ایران و رابطە اقتصادی آلمان و ایران، حکم شایستە خود را صادر و زیر تاثیر مدافع سیاسی و اقتصادی قرار نگرفت.
در بخش دیگری از مراسم، آقای دی جی بیندگل سفیر سابق آمریکا در آلمان یک بحث سیاسی ارائە نمود و گفت کە بە اعتقاد ایشان، اتفاق میکونوس سیاسی و تاثیر گذار بودەاست. نامبردە پروندەهای نورنبرگ و ترورهای سیاسی روسیە در آلمان را همخوان با پروندە میکونوس خواند. ایشان در ادامە سخنانش، در مورد سخنرانی آیت اللە خامنەای کە در جمع شورای دفاع ملی کشورش در آن زمان اراە نمود بود و در ان آلمان را دشمن خطاب نمودە بود و آن هم بە دلیل آنکە باعث از جریان انداختن دادگاه میکونوس نشدە بود، گفت کە بە همین دلیل دستور داد تا اگر دادگاە بە روال کارش ادامە دهد، همە راه کارها را بر علیە آلمان بە کار بگیرند.
طبق سخنان نامبردە، بعدها معلوم شد کە ٣٢ مرکز اسلامی در آلمان کە وعدە همکاری بە تهران دادە بودند، از طرف پلیس آلمان زیر نظر قرار گرفتند. همچنین ایرانی ها بە دولت آلمان اعلام کردند کە همە جا منافع آن کشور را تهدید خواهند نمود. همین تهدیدها باعث شد کە آلمان بسیاری را زیر نظر بگیرد. هرچند کە ایران همە تلاش خود را برای توقف نمودن دادگاه بکار برد، با این حال روند پروندە روز بە روز بە ادامە پیدا کرد و در سال ١٩٩٧میلادی حکم نهایی خودرا صادر کرد.
آقای بیندگل در پایان سخنرانی خود، اشارە کرد کە اگر جمهوری اسلامی میخواهد با غرب ارتباط داشتە باشد، لازم است آن کشور در سیاست های خود بازنگری نماید تا اینکە باور و اعتماد غربیها را بدست آورد و همچنین لازم است کە تهران بە قانون و کنوانسیونهای جهانی احترام بگذارد. ایشان اضافە کرد کە حکم دادگاه میکونوس، رژیم جمهوری اسلامی را ناچار کرد تا دست از ترور و کوشتار مخالفان خود در خارج از کشور بردارد.
در پایان، دادستان کل و دادستان سابق آلمان فدرال "الکساندر فون شتال" و "برنو یوست” سخنرانی نمودند. الکساندر از دو دیدگا در مورد روند این دادگا بە عنوان یک مسلە سیاسی و حقوقی سخن گفت.
ایشان اظهار نمودند کە آلمان و مردم آلمان آنها را تهدید میکردند کە این پروندە سیاسی نیست و لازم است کە این روند متوقف گردد. از طرف دیگر، زمامداران تهران کسانی را تهدید بە مرگ میکرد کە آمادگی خود را برای روشنگری و همکاری با دادگاه اعلام کردە بودند.
بعد از آن نیز، برنو یوست سخنرانی کرد و در سخنان خود علاوە بر روشن نمودن ابعاد کار دادگاە، گفت کە ایشان آن پروندە بە عنوان مسلەای قانونی و انسانی نگاه کردە است، نامبردە همچنین گفت کە روابط سیاسی و اقتصادی برلن و تهران، روند دادگاه را طولانی کرد.
در آخرین بخش این مراسم، "رابرت کوهین” مسئول کانون وکلای دادگاه فدرال، هر دو دادستان را برای گرفتن جوایز و لوح قدردانی فرا خواند و اعلام کرد کە این اولین بار در تاریخ است کە همچنین جوایزی بە قاضی های در خارج از آمریکا اهدا میگردد. هر دو دادستان کل و دادستانی سابق آلمان فدرال " لکساندر فون شتال و برنو یوست" در میان کف زدن شرکت کنندەهای این مراسم و ابراز شادی و خوشحالی کوردها، جوایز خود را دریافت نمودند.
شایان ذکر است کە روز ١٧ سپتامبر ١٩٩٢، "دکتر صادق شرفکندی" دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، "فتاح عبدولی" عضو کمیتە مرکزی و نمایندە حزب در خارج از کشور، "همایون اردلان" نمایندە حزب دمکرات در آلمان و "نوردی دهکردی" دوست جنبش کوردستان، در برلن پایتخت آلمان هدف حملە تروریستی قرار گرفتند و شهید شدند. روند تحقیق دادگاه این جریان بە "میکونوس" نام رستورانی مشهور شد کە این اتفاق ناگوار در آن رخ دادە بود. 
دادگاه میکونوس در روز دهم آبریل سال ١٩٩٧، بعد از تحقیق دقیق و همە جانبە اعلام کرد کە حکام دولت ایران برنامە این ترور را تدارک دیدەاند کە در ان "کاظم دارابی" اهل ایران و چهار تبعە لبنانی عضو حزب اللە لبنان، این ترور را انجام دادەاند. دادگاه این را تائید کرد کە خامنەای رهبر رژیم جمهوری اسلامی، رفسنجانی رئیس جمهور وقت، علی اکبر ولایتی وزیر خارجە و علی فلاحیان وزیر اطلاعات ایران از دستور دهندەگان این کوشتار بودەاند و بە همین خاطر حکم جلب بین المللی انان صادر شد. 
نتیجە حکم دادگاه باعث شد تا کشورهای عضو اتحادیە اروپا بە مدت شش ماه همە سفیرهای خود را از تهران فراخوانند و با این کار روابط ایران و اتحادیە اروپا دچار بحران عمیقی گشت.

برگردان بە فارسی/ رشیدی زرواوی

No comments: